Katana Series ; カタナ ; 阴阳刀 ; Katana: Kaga Shishi ; Katana: Kensou no Kizu ; Katana: Kochou ; Katana: Orichika ; Katana: Shichishitou
Author(s)
Genre(s)