Love-oriented Student Council ; Ren'ai Shikou Seitokai恋愛志向生徒会; 恋爱志向学生会
Author(s)
Genre(s)